Hieronder een overzicht van de bibliotheek.

 

1. Acqoy, Rolf van, Hagestein: ontginning en mislukte stedestichting. Een poging tot reconstructie van de ontginningsgeschiedenis en het mislukken van de stedestichting (scriptie RU Utrecht, 1981)

2. Adresboek Vianen (ca. 1978).

3. Alledaagse dingen. Tijdschrift over volkscultuur in Nederland. Nulnummer (dec. 1991). 2 ex.

4. Adresboek Vianen, 1970.

5. Andriessen, W.F., Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda, Brederoede, IJsselsteyn etc. (Purmerend, 1933)

11. Baars, F.J.Th., 100-jarige geschiedenis van het kerkgebouw van de Rooms-Katholieke Parochie van Vianen a/d Lek 1879-1979 (Vianen, 1979) (2 ex.).

12. Baardman, C. e.a. (red.), Het oude land van Brederode. Vianen, Lexmond, Ameide, Tienhoven, Meerkerk (Den Haag, z.j.). (2 ex.)

13. Bakhuizen van de Brink, R.C., Studien en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren uit vroegere opstellen bijeenverzameld, herzien en vermeerderd. Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandsche vrijheidsoorlog, I (Amsterdam, 1863).

Inhoud:

1: De Adel

87: Hendrik van Brederode en Willem van Oranje in 1566 en 1567

237: Nicolaas de Hamme

255: Jacob van Wesenbeke, de publicist van den Nederlandschen opstand

283: Andries Bourlette. (Een hoofdstuk uit de geheime geschiedenis van den Vrijheidsoorlog)

494: Eerste vergadering der Staten van Holland, 19 juli 1572

551: "De confessie van den moordenaar"

14. Berg, R. v.d., Leerdam in de Gouden Eeuw (Ameide, z.j.).

- Blécourt, Willem de, en Marijke Gijswijt-Hofstra, Kwade mensen. Toverij in Nederland. Volkskundig Bulletin, 12,1 (1986).

N.B. In nr. 269.

15. Bockenberg, P. Corneliss., Historia et Genealogia Brederodium; Illustrissimae gentis Hollandiae. P. Cornelissonij Bockenbergij Goudani (Lugduni Batavorum, Ex officina Ioannis Paetsij, 1587).

16. Brienen, T. en C.A. Tukker, Reformatie en Nadere Reformatie in Alblasserwaard en Vijfherenlanden (Kampen, 1984).

17. Brinkhuis, G., Het Utrechtse zilversmedengeslacht Van Vianen. Overdruk uit: Jaarboek Oud Utrecht 1974, 198-214.

18. [Broeck, P. van den], De Doorluchticheyt van Brederode uyt den Graeflijcke Huyse van Hollandt (Amsteldam, gedruckt door Isaac de la Tombe, 1657).

19. Brüll, Jean, Vianen in tekst en beeld. Samengesteld door Jean Brüll (Vianen, 1984).

20. Brouwer, IJmert L.C.A., Walsland A57. Een onderzoek naar een aantal aspecten rond de toepassing van artikel 25 van de Lager Onderwijswet 1920 op de openbare lagere school te Vianen (typoscript; Vianen, 1990).

21. Dek, A.W.E., `Genealogie der Heren Brederode', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, XIII (1959) 105-146, en XXII (1968) 237-243 (Fotokopie).

22. Dekker, C., Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen; een institutioneel-geografische studie. Stichtse Historische Reeks, nr. 9 (Zutphen, 1983).

23. Diemont, M.C.G., Het archief van het huis te Jaarsveld. Met een inleiding door D.P.M. Graswinckel (typoscript; 's-Gravenhage, 1937).

24. Dieren, J. van en G. Janssen, De Hervormde Kerk van Lexmond. Uitgegeven ter gelegenheid van de aktie ten bate van de restauratie van het kerkorgel in augustus 1980 (z.pl., [1980]).

25. Dommerholt, J., Alle wegen vrij. Over tollen en wegen bij Jutphaas en Vreeswijk (Historische Kring Nieuwegein, 1992).

26. Daebel, Joachim, Kurfürstin Amalia von der Pfalz und ihre Kirche zu Alpen 1604-2004 (Regensburg, 2004)

27. Doopboek N.H. gemeente 1664-1716, 1739-1811 (Vianen, 1804)

31. Ebert, Arnold, Detmold, eine wunderschöne Stadt (Detmold, 1987).

32. Eck, G.M. van, Everdingen, Hagestein en Zijderveld in oude ansichten (Zaltbommel, 1977).

33. Ebbenhorst Tengbergen, E.J. van, Bronkhorst. Korte historie van stad en heerlijkheid (Zutphen, 1967).

34. Eldering-Niemeijer, W., De grafzerken van Vianen (Uitgave Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht", [1960]).

35. Daebel, Joachim, Amalia von Neuenahr-Alpen 1539-1602, Rede zum 400. Todestag und Dokumentation der Gedenkfeier vom 20. April 2002

51. Gezangen voor het Jubelfeest der Hervorming in het jaar 1817 (Vianen, bij A.H. Labaar, 1817).

52. Gilles, J.A.A., De Diefdijklinie. Overdruk uit: Waterbouwkundig Tijdschrift, uitgegeven door OTAR, XXXIV (1949/50) nrs. 7-8.

53. Greup, G.M., De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschiedenis. In opdracht van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Amsterdam uitgegeven ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe Amsterdam-Rijnkanaal (Amsterdam, 1952).

54. Groningen, Catharina L. van, De Vijfheerenlanden met Asperen, Heukelum en Spijk. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Zuid-Holland (Den Haag, 1989).

55. Groot, B.J. de (samensteller), Twee eeuwen hofje van Aerden, (Leerdam, 1977).

56. Gun, Anton van der, The Everdingen bi der kercken. Enkele grepen uit het verleden van katholiek Everdingen. Uitgave ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de H.H. Petrus en Paulusparochie te Everdingen Juni 1975 (Everdingen, 1975).

57. Gunning J.Hz., J.H., Levensbericht van Ds. L. Schouten Hz. Overdruk uit: Ter gedachtenis. Drie Leerredenen van Ds. L. Schouten Hz. (Utrecht, 1905).

58. Gijswijt-Hofstra, Marijke, Wijkplaats voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16e tot eind 18e eeuw (z.pl., 1984).

59. Wijs, Hugo de & Job van de Groep, Beleef Vianen in 3D. Fascinerende stereofoto’s uit heden en verleden (de Blikwisseling, 2010).

60. Zijderveld, Walter van, De windmolens en het motergemaal van de polder Achthoven. Lek en Huibert Kroniek, 3 (2011) nr. 3.

61. Hall, M.C. van, Hendrick, graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid, verdedigd. Wederwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer (Amsterdam, 1845).

62. Hand-vesten, Privilegien, Keuren en Reglementen, aangaande den Alblasserwaard. Vermeerderd met verscheiden Resolutien, Contracten en andere zaaken, den voorsz: Waard Concernerende, Zo voor- als na den Jaare 1720 geformeerd (Gorinchem, bij Teunis Horneer, 1765).

63. [Harinck-Quak, M.], `Het stadhuis van Vianen', in: Miele-Memo, X (1989), No. 2, blz. 7-8.

64. Harn, W.J. van, Een vlugtige blik op het oude en hedendaagsche Vianen, door Mr. W.J. van Harn, oud hoofdcommies bij het ministerie van financien (Schoonhoven, 1851).

65. [Helmert-Corvey, Theodor], Dokumente ostwestfälisch-lippischer Geschichte aus dem Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Detmold. Veröffentlichungen der staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen. Reihe C: Quellen und Forschungen, Bd 19. (Detmold, 1984).

N.B. Hierin o.a. afbeeldingen van Kroniek van de Heren van Brederode, 16e eeuw (Nr.4) en Kaart van de Lek bij Ameide, 17e eeuw.

66. Herder, T. den, `Hoe Amsterdam de ambachtsheerlijkheden Amstelveen, Sloten en Sloterdijk verwierf', in: Ons Amsterdam. Gellustreerd maandblad gewijd aan de hoofdstad des lands, I (1949) nr. 5.

67. Heijden, L.J. v.d., Parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Vianen (z.pl., z.j.).

68. Hoekstra, T.J., `Marcelis Keldermans, Mr. van den wercken van de starckte Vredenborch t'Utrecht en boumeester der vesteijcheden van de sterckten in Gelderland (ca. 1500?-1557)', overdruk uit: Liber castellorum. 40 Variaties op het thema kasteel (Zutphen, 1981) 170-186.

69. Hofman, J.H., Een tweetal inventarissen uit de Nalatenschap der Heeren van Brederode. Overdruk uit: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 3e reeks (1886).

70. Hofman, J.H., `De inboedel der heeren van Brederode op 't slot Batestein bij Vianen in de 17e eeuw'. Overdruk uit: Dietsche Waranda, 1888.

71. Horden, Arie, Wij heeren van Noordeloos (Alphen a/d Rijn, 1973). 2 ex.

72. Horden Jz., P., Recht en slecht in het land van Brederode (z.pl., z.j.) (2 ex.).

73. Horden Jz., P., Een kleine geschiedenis van het Land van Vianen (z.pl., 1953).

74. Huizinga, J., `The Vianen skull: Téviec man in Holland?', Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschapen, proceedings, 1958.

75. [Heniger, J.], `Vianen en de Duitse betrekkingen', in: Miele-Memo, XII (1990) nr. 3, blz. 6-8 (3 ex.).

76. [Harinck-Quack, M.], `De waterstaatkundige werken van Jan Blanken (1755-1838) in Vianen en omgeving', in: Miele-Memo, XII (1990) Nr. 2, blz. 6-7.

77. D'n Hofstee in Waard en Landen. Verhalen in de Streektaal (gesproken in de Alblasserwaard/Vijheerenlanden), (red. Jan-Arie Bogert e.a.) (Langerak, 1990).

78. Heniger, J., `De poorten van Vianen', in: Miele-Memo, XIII (1991) nr. 1, blz. 9-12.

79. Hall, M.C. van, Drie eeuwen. De kroniek van een Nederlandse familie (Amsterdam, 1961).

80. Horst-Harkema, W.H. van der, e.a., eds., Register van r.k. families gereconstrueerd aan de hand van de r.k. doop-, trouw- en begraafboeken Vianen 1653-1811. Uitgave Historische Vereniging "Het Land van Brederode" (Vianen, 1992) (2 ex.).

82. Hingman, J.H., Inventaris van het oude archief van het hoogheemraadschap De Vijf-Heerenlanden, loopende tot Maart 1857 (Z.pl., 1875).

83. [Harst, J.J. van der], Het Nolting-orgel te Vianen. Uitgave r.k. parochie Maria Ten Hemelopneming Vianen, [1994].

88. Inventaris van de bescheiden van de Heeren Van Brederode en latere bezitters van de heerlijkheid Vianen, berustende in het Fürstliches Haus- und Landes- Archiv te Detmold. Overdruk uit: Verslagen Rijks Oude Archieven, 1909 (2 ex.).

91. Jager, J. de, W.G. Broere en E.M. Horden, Honderd jaar ijsplezier. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Alblasserdamse IJsclub A.Y.C. in samenwerking met de Historische Vereniging West-Alblasserwaard. Samengesteld door J. de Jager, W.G. Broere en E.M. Horden (Alblasserdam, 1984).

92. Janssen, J.J., `Nabeschouwing van een expositie', in: Kleio, VII (1966) 27-29.

93. Johan de Wit amuseert zich. Tijd en omgeving van het gebeurde. Samengesteld naar gegevens van Jhr. C.A. van Sypestein, in sept. 1888 in beperkte kring gepubliceerd (Brochure voor verzekeringsagenten).

94. Jong, Ruud de, Inter Leccam et Ligniam. Een historisch-geografisch onderzoek naar middeleeuwse uitwateringsstructuren in de Vijfherenlanden (tot de introductie van de windwatermolens in 1460) (getypt; Zoetermeer, 1989).

95. Janik, B.E. en H.J. van Rees (red.), De molens van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Van maalwerktuigen tot cultuurmonumenten (Hardinxveld-Giessendam, 1993).

96. Jonkers, D.A., red., Tussen Lek en Linge. Mens en natuur in de Vijfheerenlanden. 25 Jaar Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden (Weert, 1991).

96a. Keunen, Annemieke, en Herman Roodenburg, Schimpen en schelden. Eer en belediging in Nederland, ca. 1600 - ca. 1850. Volkskundig Bulletin 18,2 (1992). N.B. In nr. 269

97. Jong, H. de en N.G.M. Muyen, onder redactie van B.H. Coelman, Van Vianen tot Gorinchem. Bruggen over het Merwedekanaal (Utrecht, 1998).

98. Gemeente Vianen. Verrassend historisch en bijzonder monumentaal. Publicatie gemeente Vianen (Vianen, 2008)

100. Kessel, Th.J. van, Culemborgs ‘glas’ , de gebrandschilderde ramen van het stadhuis van Culemborg, (z.pl., z.j.).

101. [Koenhein, A.C.N.], `Miele, er is geen betere "plaats" ', in: Miele-Memo, X (1988) 10-11. (2 ex).

102. Kolff, M., De Beneden-Linge en hare uitwatering. Geschiedkundig overzicht (Tiel, [1924]).

103. Kort Recueil, van eenige stucken ende bewijsen, dienende tot beweeringe van het regt van de vreydom van de Honderste ende Tweehonderste Penningen over Holland geconsenteerd, waer van de Heerlijckheyd van Vianen ende het Platte Land daer onder behoorende jouisseeren (z.pl., z.j.).

104. Korte, Gerard de, Aspecten van de Nederlandse samenleving tussen 1813 en 1848. Een literatuur en archiefstudie (scriptie RU Utrecht, 1977).

105. Krijnen, L.G., De politiek-juridische elite van Vianen in de achttiende eeuw, 1725-1795 (scriptie RU Utrecht, 1985).

106. Koenhein, J.A.M., `100 Jaar Merwedekanaal', in: Miele-Memo, XIII (1991), No. 2, blz. 8-9 (2 ex.).

107. [Koenhein, J.A.M.], `Vianen, kruispunt van wegen', in Miele-Memo, XII (1990) Nr. 1, blz. 4-5.

108. Keijzer, L.M.J. de, De kerk van Herlulf als middelpunt van het oude dorp Houten. Historische reeks Kromme-Rijngebied, 3 (Houten, 1995).

109. J.C. Kort, Repertorium op de lenen van Gaasbeek. Historische reeks Kromme-Rijngebied, 6 (Hilversum, 2001).

110. Kerkwijk, P.A., Alblasserwaard en Vijheerenlanden. Ontdekken, zien en beleven (Ameide, [1976].

111. Laboranter [=?] `Inventaris van het geschut enz. op de huize Vianen, 1567. Vervolg.' Overdruk uit: De Navorscher, XXIII (1872).

112. Laboranter [=?], `Inventaris van hetgeen op Batestein werd aangetroffen, opnieuw beschreven, 1556.' Overdruk uit: De Navorscher, XXIII (1873). Onvolledig.

113. Labouchere, G.C., `De herbouw der Maria-Hemelvaartkerk te Vianen na een brand in 1540', in: Oudheidkundig Jaarboek. Vierde serie van het bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, VII (1938/39) 1-4.

114. [Leeuwenberg, H.L.Ph.], `Van bleekveld tot wasmachine', in: Miele-Memo, X (1988), No. 3, blz. 6-7.

115. [Leeuwenberg-Steegh, V.F.C.], `De Nederlands Hervormde kerk te Vianen', in: Miele-Memo, XI (1989), No. 1, blz. 5 (2 ex.).

116. Looyenga, A.J., `De O.L. Vrouwe-Hemelvaart te Vianen. Een vroege hallekerk van Alfred Tepe', in: De Sluitsteen. Bulletin van het Cuypers Genootschap, II (1986) 27-31.

117. Lugten, C.M. en M.J. Muller, `Watertoren te Vianen. Met afbeelding'. Overdruk uit: De Ingenieur. Orgaan van het Kon. Inst. van Ingenieurs en van de Vereeniging van Deltsche Ingenieurs, 16 april 1910.

118. Leeuwenberg-Steegh, V.F.C., `Vianen literair', in: Miele-Memo, XII (1990) Nr. 4, blz. 6-7.

119. Langedijk, Catherine A. en Herman F. Boon, Vingerhoeden en naairingen uit de Amsterdamse bodem. Productietechnieken vanaf de Late Middeleeuwen. A.W.N.-reeks No. 2 (Amsterdam, 1999)

120. Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, XL (1985)- N.B. Hierin uitgegeven Repertorium op de lenen van de Heren van Vianen, 1292 - 1666

121. Mecima, E.J., Redevoering gehouden bij het tweede Verjaarsfeest van het Viaansch Departement de Maatschappij tot nut van 't algemeen, door E.J. Mecima, eersten secretaris bij hetzelve Departement; en Aanspraak, bij gelegenheid en het uitdeelen der eereblijken, bestaande in eene zilveren medaille, boekgeschenk en getuigschrift, aan Pieter Oskam, zoon van den landbouwer Jan Oskam te Lopik, gedaan door den eersten voorzitter J.H. op den Hooff, in de Walsche Kerk te Vianen den 30 van Oogstmaand 1813. Gedrukt voor de leden (z.pl., z.j.).

122. Mecima, E.I., `Den eersten April 1840. Bij de plegtige inwijding der nieuw aangelegde schipbrug over de rivier de Lek, tusschen Vreeswijk en Vianen.' In: N. van der Monde, Tijdschrift voor Geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, VI (1840) 214-217. Fotokopie.

123. Meyere, J.A.L. de en J.J.M. Ruijter, Kasteel Batestein te Vianen. Aspecten uit de historie van het kasteel en zijn bewoners (Alphen a/d Rijn, 1981).

124. Meyere, J.A.L. de en J.J.M. Ruijter, De Lekpoort te Vianen. Aspecten uit de historie van een stadje aan de Lek (Alphen a/d Rijn, 1982).

125. Meyere, J.A.L. de en J.M.M. Ruijter, In en uit het stadhuis van Vianen (Vianen, 1984).

126. Meyere, Jos de, Jan Blanken, Vianen en de Vijfheerenlanden. Uitgave van de Stichting Stedelijk Museum Vianen (Vianen, 1988). 2 ex.

127. Moorrees, F.D.J., Vianen, de aloude zetel der Heeren van Brederode (z.pl., [1872]). Met "Het slot Batestein te Vianen in 1607", lithografie door Emrik en Binger.

128. Moorrees, F.D.J., Aan de oevers van Lek en Linge, Historische schetsen door F.D.J. Moorrees, Predikant te Vianen (Schoonhoven, 1883). 2 ex.

Inhoud van de hoofdstukken:

1: Vianen, de aloude zetel der Heeren van Brederode

2: Brederode en Vianen

3: De Fransche Kerk te Vianen

4: Iets over Ameliastein in het land van Vianen

5:Jonker Frans van Brederode

6: Het Graafschap Culemborg

7: De baronnie van Asperen

129. Moorrees, F.D.J., De graftombe van Brederode te Vianen aan de lek.'. Overdruk uit: Eigen Haard (Haarlem, 1885). 2 ex.

130. Moorrees, F.D.J., Toespraak bij de Wilhelmina-Linde gehouden in de open lucht 13 September 1898, bij gelegenheid van de Volksfeesten te Vianen (z.pl., [1898]).

131. Moorrees, F.D.J., De vrede van Munster herdacht op Zondag 30 Januari 1898. Leerrede uitgesproken te Vianen door F.D.J. Moorrees, predikant bij de Hervormde Gemeente. Uitgegeven ten voordeele van de bouwvallige kerk der Hervormde Gemeente te Langerak bez. de Lek, Vianen (1898).

132. Moorrees, F.D.J., `De watersnood van 1820'. Overdruk uit: De Tijdspiegel, 1898.

133. Moorrees, F.D.J., `De Koning van Holland in den watersnood van 1809'. Overdruk uit: De Tijdspiegel, 1901.

134. Muelen, Joannes Andreas van der, Statuta et Consuetudines Diocesos Vianensis et Ameydensis tam in civilibus quam criminalibus causis. Legibus, Rationibus, Decisionibus, munita ac illustrata. Ut et eorum a jure communi divortia passim ostensa. Opera et labora Joannis Andreae van der Muelen, J.C. Ultraject. Aggeris Vianensis praefecti, ac illius Diocecesos (sic!) Camerae Senatoris (Trajecti ad Rhenum, 1684).

135. Meyere, J.A.L. de, Vrijstad Vianen (Alphen a/d Rijn, 1987).

136. Meyere, J.A.L. de, De N.H. kerk te Vianen. Van kapel tot mausoleum der Brederodes (Alphen a/d Rijn, 1990).

137. Mandemakers, Kees & Onno Boonstra (red.), De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw (Assen, 1995).

138. Maas, ing. J.J.M., drs. A.E.M. Jonker en dr. M.A.J.M. Matthijssen, Van Latijnse school tot Cals College. 400 Jaar onderwijs in IJsselstein, (Hollandsche IJssel Reeks (1985), Stadsmuseum IJsselstein). ). 2 ex.

141. N[auta], A., `Vianen vroeger en nu', in: Skeane banen. Maandblad voor het personeel van de Coop. condensfabriek "Friesland", VIII (1965) nr. 11.

142. Nierop, H.F.K. van, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw (2e gew. druk; Amsterdam, 1990).

151. Otten, J.A.W., Fragmenten uit het "Oorlogsdagboek" houdende aantekeningen over gebeurtenissen en voorvallen in en rondom Vianen gedurende de Tweede Wereldoorlog (getypt; 1981).

152. Oudsten, Jan den, Henk van der Vliet en Paul Will, Ameide en Tienhoven in grootmoeders tijd (Zaltbommel, 1992)

153. Oog in oog met de streek. Uitgave van De Gecombineerde Leerdam (z.j.).

154. Oorschot, Leo, `De Lekbrug bij Vianen', in: Miele-Memo, XV (1993) Nr. 2, blz. 14-15.

155. [Oorschot, Leo], `De Lekbrug bij Vianen', in: Miele-Memo, XV (1993) Nr. 3, blz. 5.

156. Okken, Friedhelm, Das Alpener Grafenhaus in der Reformationszeit (Selbstverlag Alpen, [1994]).

160. Perk, Frank, Weerstandsonderzoek naar het Lusthuis Ameliastein te Vianen (R.A.A.P. Notitie 32) (Amsterdam, 1991).

161. Peters, L.A.M., Atlas van het Stichts-Hollands grensgebied in de 19e eeuw. Stichts-Hollandse Bijdragen, nr. 16 (Woerden, 1979).

162. De Physique Existentie dezes Landes. Jan Blanken, inspecteur-generaal van de waterstaat (1755-1838). Essaybundel/catalogus verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam van 14 februari t/m 3 mei 1987 (Beetsterzwaag, 1987).

163. Plomp, Nico, Woerden 600 jaar stad. Stichts-Hollandse Bijdragen, nr. 13 / Hollandse Studiën, nr. 4. (Woerden, 1972).

164. Poincten ende Articulen, Dienede tot ontlastinge van den Leckendijck boven-dams/ beraemt By de Heeren Dijckgraaf ende Heem-raden van den selven Leckendijck. Geapprobeert by de Ed: Mog: Heeren Staten 's Lands van Utrecht (Utrecht, Gedruckt by Jacobus van Paddenburg, 1711).

165. Pols, M.S., De heerlijkheid en stad van Hagestein. Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht, III (1898) 295-321.

166. De Prins der geïllustreerde Bladen, 7 en 14 juli 1917, met foto's van Vianen en enkele portretten van leden van het geslacht Van Brederode op het stadhuis te Vianen.

167. Proclamation preliminaire. Le Representant du peuple français près l'armée du Nord; a tous les vrais patriotes Bataves. Voorafgaande Proclamatie. De representant der Fransche natie dirigeerde derzelver Noordelyke zee en land machten; aan alle oprechte Bataafse patriotten (z.pl., [1794]).

168. Gesloopt maar niet vergeten, aandacht voor het archeologische onderzoek dat door de Stichting Kasteeltuin Culemborg (SKC) is gedaan op het terrein van het voormalige kasteeel, Culemborgse voetnoten, 2009 nr 40, (een uitgave van ‘Het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden’, 2009).

169. Sillevis, Leendert, Hoe in het jaar 1720 een Graafschap is verkocht. Culemborgse voetnoten, 2013, nr 48, (een uitgave van ‘Het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden’, 2013).

171. Reglement voor het bestuur der stad en schoutampte van Vianen. Met een inleiding door J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter (Vianen, 1984).

172. De restauratie grafmonument Jan Blanken Vianen 1988. Uitgegeven door de Stichting herstel grafmonument Jan Blanken, [1987].

173. Riet, A. van 't, Inventaris van het archief van de Hervormde gemeente Vianen, 1663-1974 (Den Haag, 1984).

174. Rooseboom, W. Lekzang. Ten voordeele der noodlijdenden door overstrooming en dijkbreuk (Vianen, 1855).

175. .Ruïne van Brederode Santpoort. Bouwhistorische documentatie en waardebepaling. Deel 1: tekst. Deel 2: afbeeldingen. Uitgave Rijksgebouwendienst (1988).

176. Roest, J. van der, De Apenluiders. Eene legende van de stad IJselstein. Luimig dichtstuk opgedragen aan mijne stadgenooten (tweede druk; IJselstein, 1890; anastatische herdruk als bijlage bij Nr. 55 van Historische Kring IJsselstein, 1990).

177. Rijnberk, R.N. van, 600 Jaar stad in het land van Buren (Buren, 1995)

178. Rij, Bas van, Herinneringen (Z.pl.[uitg. in eigen beheer], z.j.)

179. Remie, Ben, IJsclub “Rijn en Lek” 1895-1991. IJsfeesten in Vreeswijk. Uitgave Stichting Oudheidskamer Vreeswijk (Vreeswijk, 2006).

180. Ruijter, Ko, met medewerking van Jos de Meijere, De Lekpoort te Vianen. Aspecten uit de historie van het pand en zijn bewoners (Z.pl., 1996).

181. Salverda de Grave, J.J., Twee inventarissen van het huis Brederode. Overdruk uit: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, 39 (1918).

182. Schellart, A.S.J.M., Slotkapellen in Nederland (Muiderberg, 1984).

183. Scheltema, P., Hendrik van Brederode te Amsterdam in 1567. Geschiedkundig overzigt uit echte bronnen geput en met authentieke bewijzen gestaafd, door P. Scheltema, Phil. Theor. Mag., Hum. Doctor, Lid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Amsterdam, 1846).

184. Schipper, I(an) I(acobsz.), Geboorte-groet aen den Edelen en groot-achtbaren Heer, Jacob Cats, ridder, out-Raet-Pensionaris van Hollant, & c. op zijn Edts. acht-en-zeventighste verjaring, den 10 november 1655, in bywesen van zijn kinderen, aen yder van welke Hy al sijn Wercken in een boeck vereert, op Sorgvliet. In plano.

185. Scholten Hz., J.A., Statistieke opgave en beschrijving van den Alblasserwaard en de Vijf Heeren Landen. Proeve eener beantwoording der 104e vraag van het Bataafse Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam (z.pl., z.j.), 113-184.

186. Schut, J. en G.H.P. de Waard, Van Ridderhofstad tot Buitenplaats (Nieuwegein, 1979).

187. Schütte, Johan Heinrich, Chirurgische Dissertation über einiges überflüssige und schädliche in der Chirurgie (Altdorf, 1719); Von der Notwendigkeit und dem Nutzen der Anatomie in der Republik (Leipzig/Duisburg, 1726), übersetzt, kommentiert und herausgegeben als Manuskript von Dr. Franz Josef Schmidt (typoscript; Hamm, 1976).

188. Schutte, Joan Henrik, Ordonnantie op de Oeffeninge der Genees-kunde in de stad Vianen en de vryheid van dien. Met Genees- Staets- Regts-kundige aenteykeningen van Joan Henrik Schutte; Stads Doctor in de Medicyne aldaer, Die uyt sijn Latyn vertaeld sijn (Utrecht, Hendrik Schouten, Boekverkoper over de Maertensbrug, 1723). En syn mede te bekomen tot Vianen by Dominikus Kingma, Boekverkoper.

189. Seinen, S.J., Van Sidewendervelt tot Zijderveld (Goudriaan, 1973).

190. Steegh, Hendrik van der, Heelkundige ondervindingen ondernomen en beproevt, aangaande de Viaansche bron-well: door Hendrik van der Steegh, Stads Chirurgyn te Vianen. In 't Ligt gegeven (Utrecht, by Nicolaas van Vucht, G.T. van Paddenburg en A. van Paddenburg, 1753).

191. Steehouwer, Bep, Herkent u ze nog............de oude bijnamen. Verzameld door Bep Steehouwer (Vianen, [1976]).

192. Schakel, Maarten W., Streekgenoten, 1 (Hoornaar, 1990).

193. Straalen, Brord van, en Bas van Oyen, reds., Holland rond 1840. Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland (Velsen/Den Haag, 1990).

194. Schut, J. e.a., Jutphaas ... verleden tijd (Historische Kring Nieuwegein, 1983).

195. Swenger, Has en Wiwi, ’De laatste rit’ ... een historisch begin. Tienhoven aan de Lek (z. pl., 1993).

196. Stichting Het Oude Mannenhuis en de Huisarmen. Dossier van stukken betreffende de Stichting i.v.m. een voorstel gedaan in de gemeenteraad tot herziening van de verdeling van de jaarlijkse opbrengsten in 1971. Aangevulde en herziene uitgave, 1979.

197. Smit, H.J., ‘Vianen in de patriottentijd’, in: Jaarboek Oud-Utrecht, 1987, 189-221.

198. Spierings, C.N., De waterkeringszorg in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (Diss. RU Utrecht, 1998).

199. Spaans, Nicole, Het Elisabeth Weeshuis. Culemborgse voetnoten, 2012, nr 45, Uitgave van ‘Het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden’, (2012)

200. Struikelstenen in Culemborg. Culemborgse voetnoten, 2012, nr 46, Uitgave van ‘Het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden’, (2012)

201. Tadema, G., Verhalen en verkenningen 1888-1988. Een greep uit 100 jaar Gereformeerd kerkelijk leven in Vianen. Samenstelling en redaktie G. Tadema (Vianen, 1988).

202. Ter Hennepe, G.H., Schoolkrant van de O.B.S. Prinses Wilhelmina te Lexmond. Extra editie . Aantekeningen over het openbaar onderwijs in verleden en heden (uitgave in fotokopie, 1988).

203. Toorn, Jacobus van den, Geslachtboom van alle mannelyke nakomelingen uit het oud adelyk stamhuis der Heeren van Brederode, Rustende op echte Stukken, het getuignis der oude kronyken en latere Historien van ons Vaderland. Door Jacobus van den Toorn, Vermeerdert met eenige Byzonderheden, wegens den laatsten afstammeling, Jonker Hendrik van Brederode. Behoorende tot het Aanhangsel van de Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar (Amsterdam, by A. van der Kroe en A. Capel, 1788).

204. Temminck Groll, C.L., ‘De kerk van Maria ten Hemelopneming te Vianen’, in: Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, 6e s., 10 (1957) 65-94.

205. Tieman, Geert. De Steenbakkers van Vianen, (Optima – Vianen, 2011).

211. Ven, G.P. van de, Excursie langs de werken uitgevoerd door Jan Blanken in het westelijk rivierengebied tussen Gorinchem en Vreeswijk. Uitgave van het Rijksmuseum te Amsterdam t.g.v. de tentoonstelling ‘De Physique Existentie dezes Lands’, 1987.

212. Vink, A.K., Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Pellekaan, Van Holst Pellekaan, Pellicaan, Pellikaan, meer in het bijzonder de geschiedenis voor 1700 (Bussum, 1960).

213. Visser, H.A., Land van polders en molens. De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (Ameide, 1982).

214. Voet, Paulus, Oorspronck, Voortganck en Daeden der Doorluchtiger Heeren van Brederode, by een gestelt door Paulus Voet, Der Rechten Professor in de Acad. tot Utrecht, en Raets-persoon in de Kaemer van Iustitie 's Lants Vianen (Utrecht, by Johannes van Waesberge, 1656). 2 ex.

215. De Vijfheerenlanden, 27 febr. 1890 en 21 nov. 1894.

216. Verhagen, P., Zeg nou zellef mins (Langerak, 1992).

217. Ververs, M.J., `Het ijspaleis van Vianen', in: Miele-Memo, XV (1993) nr. 1, blz. 11-13.

218. Veilingcatalogus Glerum Den Haag, nr. 23 (Chinees en Japans porselein, 13 nov. 1990), met beschrijving en afbeelding van Imari wapenservies Van Buren/Van Brederode, 1702 (blz. 18-22).

219. Vink, Teunis, De Lekstreek. Een aardrijkskundige verkenning van een bewoond deltagebied (Amsterdam, 1926)

220. Verduin, G.A., Vianen in oude ansichten. deel 2 (Zaltbommel, 1975)

221. M.J. Waale, De Arkelse oorlog 1401-1412. Een politieke, krijgskundige en economische analyse (diss. RU Leiden; Amsterdam, 1989).

222. Water, Jona Willem te, Historie van het Verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat in de jaaren 1565-1567, I (2e dr; Middelburg, 1779), II-IV (Middelburg, 1779-1796).

223. [Water, Jona Willem te], Levens-berigt van Jona Willem te Water, te Leyden overleden den 19 October des Jaars 1822, door hem zelven vervaardigd en, op zijn' uitdrukkelijken last, bij Uitersten Wil, zonder eenige veranderingen en bijvoegselen, zelfs zonder Nadere Voorrede of Aanteekeningen van anderen, door deszelfs erfgenamen woordelijk gevolgd en in het licht gegeven (z.pl., z.j.).

224. (Waterschap), `Een vijf-en-twintig-jarig Waterschap'. Overdruk uit: Nieuwe Tielsche Courant, 7 en 10 nov. 1906. 12 blz.

225. Wederlegginge van twee Berigten tot nadeel van de Independentie van Vianen (z.pl. z.j.).

226. Weyerman, Jacob Campo, Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Deel 1: tekst; deel 2: kommentaar door A.J. Hanou. Amsterdamse smaldelen, nr. 7 (Amsterdam, 1978).

227. Winsemius, J.D., Inventaris van de archieven van het hoogheemraadschap van de Vijfheerenlanden (2 dln.; 's-Gravenhage, 1973).

228. Wittert van Hoogland, E.B.F.F., Verslag van Zijne Exellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, betreffen de Tentoonstelling van het Gulden Vlies in 1907 te Brugge gehouden. Uitgebracht door Jhr. Mr. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Adjunct-Commissaris-Generaal der Nederlandsche Regeering ( 's Gravenhage, 1908).

229. Wit, Aart de, en Paul Will, Ambachten, beroepen en andere bedrijvigheden in Ameide en Tienhoven in de dertiger jaren. Uitgave Historische Vereniging Ameide en Tienhoven (Ameide, 1993).

230. Wandelen door Lekkerkerk in 1840 (typoscript, [1990]).

231. Zijderveld, W. van, De haven van Lexmond (z.pl., 1981).

232. Zwamborn, Tine, red., Honderd jaar Koninginnensluis in beeld. Uitgegeven door de Oudheidskamer Vreeswijk ter gelegenheid van de thematentoonstelling "100 Jaar Koninginnensluis in beeld" (Nieuwegein, 1992).

233. Zijderveld, W. van, In Lexmond gebeurde niets .... Lexmond in de Tweede Wereldoorlog (uitg. in eigen beheer; Lexmond, 1995).

234. Binneveld, F.Th., Zestig jaar Brederodes (z.pl., [1981]).

235. Coljee, Johannes G., Een en ander omtrent het Weeshuis te Vianen. Uitegegeven ten voordeele van: Het Nederlandsch Weezengesticht tot opneming en opvoeding van hulpbehoevende en verwaarloosde weezen uit alle oorden des lands. Gevestigd te Vianen (Z.H). (Culemborg, z.j.).

236. Zijderveld, W. van, De Goede Woning. 81 Jaar woningbouwvereniging te Lexmond, 1919-2000 (Lexmond, 2000).

237. Will, Chris, Sterk Water. De Hollandse Waterlinie (Utrechts, 2002).

238. Zijderveld, W. van, ‘De tollen in Helsdingen en Lakerveld’, Lek en Huibert Kroniek, 5 (2003) nr. 6.

239. Zijderveld, Walter van, Eeuwenlang varen tussen Gorcum en Vianen. Tien eeuwen scheepvaart op Zederik, Zederikkanaal en Merwedekanaal (Bleskensgraaf, 2002).

240. Boerderij-special. Een uitgave ter gelegenheid van 2003 jaar van de boerderij' (Boerderij en Erf Alblasserwaard - Vijfheerenlanden, 2003).

241. Karelse-de Jong, Joke, Het boerenerf in het zuiden van het groene hart. Handreiking voor aanpassing of aanleg van een streekgebonden erf in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en omgeving (Uitgave Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, z.j.)

242. Zuidhollands landschap. Een verkenning van de Zuidhollandse landschappen ('s-Gravenhage, z.j.).

243. Weidema, E.J., e.a., red., Waarden van Zuid-Holland. Uitg. door Stichting Het Zuidhollands Landschap (Rotterdam, 1974).

244. Vermeulen, Cees, en Dick de Jong, Beeld van de Vijfheerenlanden. Van Vianen... tot Leerdam (Stichting Publikaties Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, 2003).

245. Kok, Huib de, Boer en Boerderij in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (Uitgave Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, [2003])

246. De satiricus Jacob Campo Weyerman, de luis in de pels van de Verlichting. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het 10/jarig bestaan van de Stichting Jacob Campo Weyerman in de Koninklijke Bibliotheek te ´s Gravenhage 16 januari / 28 februari 1987.

247. Het wel en wee van de Muziekvereniging “Excelsior” Vianen van 1899 tot 1984. Z.pl., (1984).

248. Haverkamp, Gerard, Overspanning. De bouw van de tweede Lekbrug bij Vianen (Zaltbommel, 1999).

249. Steehouder, Jos, Pijlers. Bestuurders over de brug bij Vianen (Zaltbommel, 1999).

250. Herzen, Frank, Herrie bij de brug. Over Fransen, Pruisen en een schipbrug bij Vianen. Met tekeningen van Nita Steketee (Europese Biblotheek - Zaltbommel, 1999).

251. Ververs, M.J., Kruising. De geschiedenis van pont en brug (Europese Bibliotheek - Zaltbommel, 1999).

252. Hartogh, Elisabeth den en Hanno Wijsman, eds., Yolande van Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Brederode. Jaarboek Kastelenstichting Holland en Zeeland, 2009.

253. Heniger, J., Vianen. Stad en plant. Een verkenning in verleden, heden en toekomst (typoscript; Vianen, 1977)

254. Brouwer, Hendrik Hubert Jan, en Tony Joosen, Margareta dochter tot Brederode. Vroue des Keyserlicken Vryen Werentlichen Styffs Thoeren 1531-1577. De kanunnikessen van Thorn, dl 4 (Thorn, 2013)

255. Bouwstra, Coen, Verhalen van Vianen (2016)

256. Jaarboek '85 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. (Matrijs Utrecht, 1984).

258. Panorama Krayenhoff, Linie Perspectief (Stuurgroep Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie, Utrecht, maart 2004).

259. Rogge, Carla, Het grafmonument van Reinout van Brederode (1565/1567 – 1633) in het kerkje te Veenhuizen (Noord-Holland). Achtergrondinformatie bij een monumentale 17e-graftombe.in een kleine 20e-eeuwse dorpskerk (Stichting tot behoud praalgraf Veenhuizen, 2011).

260. Dijk, René van, Peter Jan Margrij, Aron de Vries., Tot Stantvastighijt In Haer Geloof, De Martelaren van Gorcum: geestelijken in Gorinchem - slachtoffers in Den Briel - heiligen in Rome (Uitgave van de Historische Vereniging Oud-Gorcum in de Historische Reeks Oud-Gorcum, deel 30 > 2014).

261. Bloem, Andrea., Huis ter Kleef, (Natuur- en Milieucentrum Ter Kleef – Gemeente Haarlem, 2000).

262. Dommerholt, J. 'Zwem- en badinrichting "De Lek", in: Cronyck de Geyn, 13 (1991) 18-24

263. Dam, H., 'Jan Blanken en de oude sluis te Vreeswijk', in: Cronyck de Geyn, 15 (1993) 3-12

264. Hofstee, A.W.M., en J. Schut, 'De Prins Hendrikschool voor schipperskinderen te Vreeswijk', in: Cronyck de Geyn, 7 (1985) 1-45

265. Tukker, H.J., 'Kamer van Justitie te Vianen betreffende private advocaten, notarissen procureurs in de landen van Vianen en Ameide', in: Ons Voorgeslacht, 55 (2000) 274-298

266. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Aanwezig: nr. 45 (nov. 1982) en jrg. VI (1983)

267. Boer, Meijet de. Een genealogie voor de graaf. Culemborgse voetnoot 2019-65. Uitgave van het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden ([Culemborg], 2019

AANVULLINGEN

301. Boot, W.J.J., Van Stoomboot Schoonhoven tot raderboot Kapitein Kok (Amsterdam-Dieren, 1985).

302. Baren, K. van, De (soms) vermakelijke parade van Leerdamse bij- en scheldnamen. Bijeengescharreld door enige oudere, geboren en getogen Leerdammers (Historische Vereniging Vrienden van Oud Leerdam, 1991).

303. Baars, K.E., Varend vervoeren van Amsterdam tot de Rijn: 100 jaar Merwedekanaal (Utrecht, 1991).

304. Barendse, Gerard, en Piet Terlouw, Het groene hart van Nederland. Lopikerwaard - Krimpenerwaard - Alblasserwaard - Vijfherenlanden ('s-Gravenhage, 1977).

305. Berghuijs, N., Margrita Maria van Falckensteijn. Pleegdochter van prinses Maria van Oranje. West-Betuwse monografiën, 1 (Tiel, 1993).

306. Butterman, Rob, Het stadsbestuur van Wijk bij Duurstede in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Historische Reeks Kromme-Rijngebied 1 (Bunnik, 1993).

307. Baren, K. van, Zeg, wit-je nog van toen ... Herinneringen aan Leerdam en haar inwoners in de eerste decennia van deze eeuw. Uitgave van Historische vereniging "Vrienden van Oud-Leerdam", 1986.

308. Baggerman, Ary, Vianen in oude ansichten (Zaltbommel, 1969).

309. Baars, F.J.Th., Vianen en de Vianers in grootmoeders tijd (Zaltbommel, 1988).

310. Vianen. Dialoog met de historie (Vianen, 1993).

311. [Vaartjes, Gé], Ina Boudier-Bakker en Vianen 1917-1922 (z.pl., z.j.). 2 ex.

312. Verhoog, Jan H., Onvoltooide roem. De Heeren van Brederode in de Middeleeuwen. Geschiedenis van een riddergeslacht 1203-1473 (Bergen, 1997). Met ex. in typoscript, 1994/95.

313. Ververs, M.J., Een vrijstad bevrijd. Vianen-Hagestein-Everdingen-Zijderveld (z.pl., [1995]).

314. Busch, A.J. e.a., Vergaard - bewaard - beheerd. Het cultuurbezit van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Stichting Publicaties Cultuurbezit Waterschappen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (z.pl., z.j.).

315. Corten, Jean-Paul e.a., Sporen van nijverheid: op zoek naar industrieel erfgoed. Een handleiding. Uitgave Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland, in samenwerking met Stichting Stichtse Geschiedenis en Project Geschiedbeoefening Zuid-Holland (z.pl., 1995).

316. Ververs, M.J., Sluiscomplex Vianen, Bouw 1824 - Bouw 1886 - Renovatie 1996 (Z.pl., [1996]).

317. Wiel, C. van der, Op zoek naar huis, straat en buurt. Handleiding voor historisch huizenonderzoek (z.pl., 1997)

318. Baal-de Vries, A.A. van, e.a., reds, Utrechtse biografieën. De Vechtstreek (Utrecht, 1997).

319. Vakblad voor loodgieters, fitters en sanitair-installateurs, 12 (1954) nr. 52 (geheel gewijd aan overlijden van de voorzitter B.J. Lankkamp).

320. Radiowereld. Orgaan van "N.V.R.D.", Nederlandse Vereniging van Radio- en Detailhandelaren, 8 (1954) no. 4 (met bijdrage over overlijden B.J. Lankkamp).

321. Vanwesenbeeck, Cees, Bergen op Zoom, stad aan het water. 100 Jaar toerisme en recreatie 1894-1994 (Bergen op Zoom 1994).

322. Temminck. J.J., red., Huis ter Kleef. Het enige kasteel van Haarlem (Haarlem 1995).

323. Beels, D.W., De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht 1795-1997 (z.pl., [1997]).

324. Busch, A.J. e.a., Gorinchem tijdens de bezetting 1940-1945. Historische Reeks Oud-Gorcum, Nr. 8 (Gorinchem, 1995).

325. Zijderveld, W. van, Het Gorkumse voermansgilde en het verkeer tot omstreeks 1815. Historische Reeks Oud-Gorcum, Nr. 7 (Gorinchem, 1994).

326. Vorstelijk Vertoon. Aan het hof van Frederik Hendrik en Amalia. Catalogus tentoonstelling in het Haags Historisch Museum (Zwolle, 1997).

327. Vorstelijk Verzameld. De kunstcollectie van Frederik Hendrik en Amalia. Catalogus tentoonstelling in het Mauritshuis Den Haag (Zwolle, 1997).

328. Gorinchem door de eeuwen heen beschreven, samengesteld door A.J. Busch. Historische Reeks Oud-Gorcum, nr. 12 (Gorinchem, 1998)

329. Laroo, J.D.C. e.a., reds., Ameide-Tienhoven herdenkt: 100 jaar Muziekverenigingen, 80 jaar Boerenleenbank-Rabobank, 50 jaar Lichtweken. Speciale uitgave van de Historische Vereniging `Ameide/Tienhoven, juni 1998.

330. Barto_, Magdalena, en Kamila Wróblewska, Portret Holenderski w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (Olsztyn, 1993)

331. Vianen in de twintigste eeuw. Samengesteld door de gemeente Vianen, 1999.

332. Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland, regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (Provincie Zuid-Holland, 1999).

333. Ververs, M.J., `De verdediging van Vianen. Van dijkpaal 30 tot dijkpaal 64', Nederlandse Historiën, 34 (2000) nr. 4.

334. Bijl, A., Tussen de Diefdijk en de Zouwendijk. Een waterstaatkundige en sociaal-economische geschiedenis van de Vijfheerenlanden (1566-1984) (Vuren, 2000)

335. Ververs, M.J., `Werken op zeker 1995-1996. Een dijkverhoging', Nederlandse Historiën, 33 (1999) nrs 5-6.

336. Burman, Petrus, Petri Burmanni Batesteinum in concione academica celebratum, die XXII. Septembris MDCCXXXVIII (Leiden, 1738). Fotokopie van exemplaar in UB Leiden.

337. Verhoog, Jan H., Drie scripties (typoscript, 1997). 2 ex.

1: Reinoud III van Brederodeop veldtocht in de zuidelijke Nederlanden - 1553.

2: Het admiraalschip De Brederode 1643-1658.

3: Wolfert van Brederode, laatste telg van een roemrucht geslacht 1649-1679.

338. Notitie dijkversterking Buitenstad Vianen (typoscript, 1995)

339. De Nederlanden `extra muros'. Jaarboek uitgegeven door de vereniging/stichting Zannekin, dl 23 (Ieper/Mijdrecht, 2001), met bijdrage van A. van Hulzen, `De Grote Geus. Hendrik van Brederode', blz. 5-32.

340. Baartman, Ph., H.L.Ph. Leeuwenberg en W.M. Oorschot, 75 Jaar Voetbalvereniging Brederodes ([Vianen], 1995).

341. Remie, Ben, De steenovens en de Stoomfabriek "De Lek" in Vreeswijk. Uitgave Stichting Oudheidskamer Vreeswijk (Nieuwegein, 2005).

342. Aanvraag tot aanwijzing beschermd monument van de stalen verkeersbrug over de Waal bij Zaltbommel. Stichting Boogbrug Vianen, 2002.

343. “Ik zag nooit schooner plek Als Vianen aan de Lek”. Wandeling in en rond de historische binnenstad van Vianen. Uitgave van de gemeente Vianen (Vianen, 2006).

344. Geschiedenis en genealogie van de familie Vollmuller (Schoonrewoerd, 2007).

345. Boon, Herman, en Catherine Langedijk, Vingerhoedmakers en hun bedrijven in de tijd van de Republiek (uitgave in eigen beheer, Hengelo, 2008)

346. Bikker, Teun, Revolutie in de Vijfherenlanden. Invloed van de patriotten op het lokale bestuur 1780-1795 (uitgave in eigen beheer, Culemborg, 2008)

347. Zijderveld, Walter van, Van rooms naar protestant in Lexmond. Wel en wee van de Lexmondse kerk in de periode 1500-1815 (Lexmond, 2009)

348. Provisioneel reglement of instructie voor de molenaars der polder watermolens van Blommendaal, Bolgerije en Autena (Utrecht, [1808])

349. Hof van Batenstein in beeld. Over de realisatie van een uniek complex in Vianen (Vianen, 2008).

350. Ververs, M.J., Hoewel zij met weinigen waren. De Joodse geschiedenis te Vianen (Wijk bij Duurstede, 2007)

351. Remie, Ben, De Handelskade in Vreeswijk. Ontstaan, bouwers, eigenaars en bewoners. Uitgave van de Stichting Oudheidskamer Vreeswijk (Vreeswijk, 2007)

352. Horst, Joop van der, De kruising. Kroniek van de familie Vollmuller te Vianen (hs.; 2000)

353. Meyere, Jos de, Het grafmonument van Reinoud III van Brederode in de Grote Kerk te Vianen. Een meesterwerk van de Utrechtse beeldhouwer Colyn de Nole (Utrecht, 2010)

354. Bouwstra, Cor, en Aart van Beek, De Grote Kerk van Vianen. Geschiedenis – interieur – praalgraf – orgels (Vianen, 2010)

355. Vogelzang, Fred, ‘Een woonplaats voor fatsoendelijke luyden’. De soevereine baronie IJsselstein 1720-1820 (with a summary in English), (diss. RU Utrecht, 2010)

356. Vogelzang, Fred, Van boevenoord tot belastingparadijs. Het leven in IJsselstein in de achttiende eeuw (IJsselstein, 2010)

357. Samengesteld door Ernst Spek: Vergelijkende Atlas VIJFHEERENLANDEN 1741 / 1822 / 21ste eeuw., gebaseerd op nieuwe kaart van de Vyf Heeren Landen Gelegen tusschen den Dief en Zouwen Dijk in ’t Licht gebragt en Uitgegeven door Reinier en Iosua Ottens Kaart verkoopers te Amsterdam 1741 (z.pl, 2010).

358. Grendel, E., ‘Vianen en de farmacie’. Overdruk uit: Pharmaceutisch Weekblad, Vol. 97 (16 maart 1962) 197-208.

359. Werkgroep Ekologie-Planologie Technische Hogeschool Delft, De historiese ontwikkeling van de Vijfheerenlanden. Rapport 1973-1. Typoscript.

360. Will, Chris, Fort bij Everdingen. Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks (Amsterdam, [2013]).

361. Remie, Ben, J.J. Bakker, schoolmeester in Vreeswijk (1875-1892). Zijn Pennevruchten (Uitgave: Stichting Oudheidskamer Vreeswijk, Nieuwegein,2010)

362. Remie, Ben, en Harry Koppelrath, 75 jaar Prinses Beatrix Sluis 1938-2013, De bouw en de gevolgen voor Vreeswijk en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Uitgave: Stichting Oudheidskamer Vreeswijk, Nieuwegein, 2013)

363. Bikker, Teun, Familie Bikker met de aangetrouwde families Veen, Van Dieren, Kortenhoeven en De Vor (1550-1950) te Lexmond, Vianen, Leerdam en Leerbroek e.o. (Culemborg, 2013

364. Zijderveld, Walter van, Het huis Killesteyn, zijn eigenaars en bewoners. Uitgave Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop, 2013